Tuyển Tư vấn trong nước biên soạn nội dung ấn phẩm “Tuyên truyền về chính sách PCTN, những nỗ lực của Chính phủ VN trong công tác PCTN, khuyến khích sự tham gia của công dân, các tổ chức xã hội vào PCTN (tiểu hoạt động 3.3.2.1)

Trong khuôn khổ Dự án: “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực…