Rà soát Kế hoạch hoạt động và ngân sách 2017 của dự án AC-UNCAC

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản hồi của các đơn vị và góp ý của UNDP về Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2017 của Dự án AC-UNCAC. Nhằm hoàn thiện và đạt tính khả thi cao cũng như hiệu quả đối với kế hoạch xây dựng của các đơn vị trước khi trình Tổng Thanh tra Chính phủ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phê duyệt. Ngày 27/2/2017 Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển đã tiến hành cuộc họp với đại diện UNDP, đại diện lãnh đạo Cục Phòng chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện, Khoa học thanh tra để thống nhất kế hoạch hoạt động 2017 của Dự án AC-UNCAC.