Quy chế quản lý tài chínhTất cả các nhà tài trợ, các cơ quan chủ quản, Chương trình dự án thành phần và các đơn vị thực hiện dự án trực thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tuân thủ các quy định này khi thực hiện các hoạt động tài chính kế toán trong khuân khổ của chương trình.

Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính

 

Quy cheá taøi chính – keá toaùn (sau ñaây goïi chung laø “Quy cheá”) trong phaàn naøy bao goàm caùc höôùng daãn cô baûn cho vieäc thöïc hieän coâng taùc taøi chính keá toaùn cuûa Chöông trình “Taêng cöôøng Naêng löïc Toång theå Ngaønh Thanh tra ñeán naêm 2014” (“Chöông trình/Döï aùn”). Caùc quy ñònh naøy ñöôïc xaây döïng döïa treân vaø phaûi ñöôïc söû duïng cuøng vôùi caùc quy ñònh cuûa Cô quan Hôïp taùc vaø Phaùt trieån Quoác teá Thuïy Ñieån (“Sida ”) vaø Chính phuû Vieät Nam ñoái vôùi caùc döï aùn söû duïng nguoàn hoã trôï phaùt trieån chính thöùc (“ODA”) coù hieäu löïc vaøo ngaøy quy cheá naøy ñöôïc ñöa vaøo söû duïng. 

Taát caû caùc nhaø taøi trôï, caùc cô quan chuû quaûn, Chương trình, Döï aùn thaønh phaàn vaø caùc ñôn vò thöïc hieän döï aùn tröïc thuoäc Thanh Tra Chính phuû coù traùch nhieäm tuaân thuû caùc quy ñònh naøy khi thöïc hieän caùc hoaït ñoäng taøi chính keá toaùn trong khuoân khoå cuûa Chương trình.

Chöông trình seõ aùp duïng cô cheá quaûn lyù taøi chính theo moâ hình phaân caáp quaûn lyù vaø thöïc hieän cuûa Chöông trình. Theo ñoù, caáp trieån khai thöïc hieän caùc hoaït ñoäng cuõng chính laø caáp coù traùch nhieäm ra quyeát ñònh vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng keá toaùn taøi chính cuûa caáp mình. Caáp cao hôn seõ chòu traùch nhieäm höôùng daãn, thu thaäp, toång hôïp caùc keá hoaïch, baùo caùo cuõng nhö theo doõi hoaït ñoäng cuûa caáp döôùi. Heä thoáng keá toaùn taøi chính ñöôïc thieát laäp rieâng bieät cho taát caû caùc caáp cuûa Chöông trình.