Họp nhóm đánh giá Thực thi UNCAC

Ngày 7/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Nhóm Đánh giá thực thi UNCAC họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh. Toàn thể thành viên của Nhóm đánh giá thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng dự họp.​