Giới thiệu

Giới thiệu về Chương trình POSCIS

Ngày 13/10/2009, Thanh tra Chính phủ và đại diện các nhà tài trợ là Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển đã ký thoả thuận đồng tài trợ và các hiệp định tài trợ song phương về việc thực hiện Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến năm 2014” (gọi tắt POSCIS). Chương trình POSCIS dự kiến kéo dài từ năm 2009 đến 2014, với quy mô triển khai rộng gồm 10 dự án hợp phần, Chương trình hướng vào hỗ trợ tăng cường năng lực cho ngành Thanh tra trên ba lĩnh vực:

– Thanh tra;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Phòng, chống tham nhũng.

Chương trình chính thức bắt đầu từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 11 năm 2014, với số vốn tài trợ cam kết là 11.7 triệu USD. Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển của Thanh tra Chính phủ (BQLDA) sẽ trực tiếp quản lý việc thực hiện của toàn Chương trình. Các Ban quản lý dự án hợp phần (DAHP) sẽ quản lý các DAHP.

Chương trình POSCIS sẽ được triển khai ở hai cấp độ: cấp độ Chương trình và cấp độ DAHP, với hai hệ thống đầu ra tương ứng:

– Ở cấp độ Chương trình, hệ thống đầu ra được khái quát là các đầu ra sẽ được thực hiện bởi DAHP của TTCP và các DAHP của các bộ, địa phương. Hệ thống đầu ra ở cấp độ Chương trình cũng sẽ là cơ sở để đánh giá Chương trình.

– Ở cấp độ DAHP, các dự án sẽ xây dựng các đầu ra phù hợp với những vấn đề ưu tiên và phạm vi về chức năng, nhiệm vụ tương ứng, nhưng trong khuôn khổ Văn kiện Chương trình.

Chương trình POSCIS đặc biệt nhấn mạnh cách tiếp cận chương trình. Cách tiếp cận này có nghĩa là việc thực hiện các DAHP đạt được các mục tiêu chung của Chương trình, song cũng phải phù hợp với tình hình hoạt động và yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.

Bộ máy tổ chức của Chương trình

Chương trình gồm có 10 đơn vị trong ngành Thanh tra tham gia:

– Thanh tra Chính phủ (TTCP): Vừa là cơ quan chủ quản Chương trình, vừa là một DAHP. (Trong TTCP, các đơn vị tham gia bao gồm: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Chống tham nhũng, Viện Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ thanh tra, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và Trung tâm Thông tin);

– Các cơ quan Thanh tra bộ, địa phương: Mỗi cơ quan Thanh tra bộ hay địa phương là một DAHP trong Chương trình. Thanh tra các bộ, bao gồm: (1) Kế hoạch và Đầu tư, (2) Công an, (3) Nội vụ, (4) Tài chính; Thanh tra các tỉnh, thành phố, bao gồm: (5) Hà Tĩnh, (6) Khánh Hoà, (7) Bình Dương, (8) Kiên Giang và (9) TP. Hồ Chí Minh.

– TTCP với vai trò vừa là cơ quan chủ quản Chương trình, vừa là một DAHP, sẽ giữ vai trò điều phối việc triển khai thực hiện của các DAHP nhằm đạt được các mục tiêu chung của Chương trình.

– Mô hình tổ chức:

Mục tiêu của Chương trình là:

– Mục tiêu tổng thể: “Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”

– Các mục tiêu cụ thể:

+ Mục tiêu cụ thể 1: Tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động thanh tra thông qua việc chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ thanh tra, thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ, và thông qua việc phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý để trở thành động lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước.

+ Mục tiêu cụ thể 2: Tăng cường vai trò của ngành Thanh tra trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, đổi mới mô hình tiếp dân theo hướng đơn giản hoá thủ tục, hoàn thiện chính sách, pháp luật và chuẩn hoá các quy trình có liên quan, với việc tính đến những khác biệt giữa nông thôn và thành thị.

+ Mục tiêu cụ thể 3: Tăng cường hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua việc củng cố bộ phận chuyên trách và xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro.

+ Mục tiêu cụ thể 4: Đổi mới công tác quản lý cán bộ nhằm thu hút nhân tài và tránh những rủi ro của tình trạng biến động về đội ngũ cán bộ.

+ Mục tiêu cụ thể 5: Đổi mới công tác nghiên cứu và đào tạo nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu từ 1 đến 4.

+ Mục tiêu cụ thể 6: Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với các cơ quan kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát.

+ Mục tiêu cụ thể 7: Tăng cường quan hệ giữa ngành Thanh tra và công chúng theo hướng công khai, minh bạch.

+ Mục tiêu cụ thể 8: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đạt được các mục tiêu từ 1-7.

+ Mục tiêu cụ thể  9: Xây dựng năng lực cho việc theo dõi giám sát dựa trên kết quả để đánh giá tác động của các mục tiêu từ 1 đến 8.

Văn kiện Chương trình:

Ngày 24/2/2006, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt văn kiện Chương trình  tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra tới năm 2010 và chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với TTCP và các cơ quan liên quan đàm phán với các nhà tài trợ nước ngoài về các điều ước quốc tế liên quan để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo TTCP với vai trò là cơ quan chủ quản Chương trình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan tham gia Chương trình xây dựng văn kiện các DAHP trên cơ sở văn kiện Chương trình đã được phê duyệt và tiến hành trình duyệt theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Trên cơ sở Văn kiện khung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nói trên; Căn cứ kết quả phân tích một số yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Thanh tra trong bối cảnh thực hiện Kế hoạch kinh tế – xã hội và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010, cũng như các nỗ lực mới về phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua; Căn cứ kết quả các buổi làm việc về xây dựng tầm nhìn của ngành Thanh tra đến năm 2015 với Lãnh đạo TTCP, với các vụ, đơn vị trực thuộc TTCP, cũng như các đơn vị dự kiến triển khai DAHP để tiến hành xây dựng đề cương chi tiết và Văn kiện sửa đổi Văn kiện khung cho giai đoạn thực hiện.

Ngày 9 tháng 9 năm 2009 Đề cương chi tiết Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến năm 2014” (Chương trình POSCIS) được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt và tiếp đó, vào ngày 25/12/2009 Văn kiện Chương trình đã được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Hiệp định

– Ngày 13/10/2009, Thanh tra Chính phủ, đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận đồng tài trợ với Nhóm các Đối tác phát triển (gồm Chính phủ Vương quốc Đan Mạch thông qua Đại sứ quán Đan Mạch, Chính phủ Vương quốc Hà Lan thông qua Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và Thụy Điển thông qua Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội đóng góp vốn cho giai đoạn thực hiện của Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra giai đoạn 2009-2014” với tổng vốn tài trợ khoảng 11,6 triệu USD.

– Thỏa thuận này quy định những điều khoản và thủ tục đã được các Đối tác phát triển thống nhất về hỗ trợ tài chính cho Chương trình và được coi như khuôn khổ điều phối trong quá trình tham vấn với phía Việt Nam, cho việc đánh giá chung quá trình thực hiện, cho các thủ tục chung trong việc giải ngân, báo cáo và kiểm toán.

– Các Đối tác phát triển sẽ xây dựng những hiệp định song phương phù hợp với tinh thần và những quy định của Thỏa thuận này trên cơ sở tránh ở mức tối đa có thể việc đặt ra trong các hiệp định song phương những điều kiện mâu thuẫn hoặc đi ngược lại với tinh thần của Thỏa thuận này. Các hiệp định song phương sẽ được Thanh tra Chính phủ ký kết với từng đối tác phát triển. Nếu có sự thiếu nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này với bất kỳ một Hiệp định song phương nào thì các điều khoản trong Hiệp định song phương đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp một Đối tác phát triển nhận thấy có những điều khoản cụ thể trong một Hiệp định song phương ký kết với một Đối tác phát triển khác không tuân thủ theo Thỏa thuận, Đối tác phát triển đó sẽ thông báo cho Đối tác phát triển còn lại bằng việc gửi bản sao Hiệp đinh, đồng thời chỉ rõ cụ thể những điều khoản mâu thuẫn đó.

– Các Đối tác phát triển sẽ dựa trên tiến độ thực hiện của Chương trình làm căn cứ thực tế cho việc hỗ trợ tài chính. Tiến độ thực hiện của Chương trình sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí và chỉ số chung đã được thống nhất.