Cẩm nang quản lý dự ánXây dựng Cẩm nang về quản lý dự án phù hợp với đặc điểm của Chương trình POSCIS là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quá trình quản lý trong Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến 2014”.

Tải tài liệu chi tiết