[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Rà soát Kế hoạch hoạt động và ngân sách 2017 của dự án AC-UNCAC (ID = 315)

1 Ngày 01/03/2017 9:45:47 SA Tạo bởi Administrator Account
Rà soát Kế hoạch hoạt động và ngân sách 2017 của...
Cập nhật lúc 01/03/2017 9:45:47 SA

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản hồi của các đơn vị...

 

Sau khi thảo luận, trên cơ sở  góp ý của đại diện UNDP, ý kiến tham gia của  các cục, vụ, đơn vị thụ hưởng dự án. Ông Nguyễn Hồng Giang Vụ trưởng- Giám đốc Ban Quản lý các dự án kết luận và giao Quản đốc dự án và bộ phận nghiệp vụ của dự án AC-UNCA phối hợp với các đơn vị hoàn chỉnh kế hoạch chính thức gửi cho UNDP thẩm định để làm căn cứ trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt đầu tháng 3/2017. 

 

 

Đồng thời Vụ trưởng- Giám đốc Ban Quản lý các dự án nhấn mạnh theo thông báo của UNDP, do khó khăn không huy động được nguồn vốn tài trợ, dự án AC-UNCAC sẽ kết thúc đóng dự án vào ngày 30/6/2017. Kinh phí phân bổ cho năm 2017 cũng là toàn bộ nguồn ngân sách còn lại dành cho các hoạt động theo Đề cương chi tiết (DPO) xây dựng cho Dự án AC-UNCAC (giai đoạn 2014-2017). Như vậy, nếu tháng 3 kế hoạch mới được phê duyệt, thì dự án AC-UNCAC chỉ còn khoảng hơn 03 tháng thực tế để triển khai thực hiện. Do vậy, để tranh thủ nguồn lực còn lại đề nghị các đơn vị căn cứ  nội dung đã thống nhất cần chủ động khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, thời gian và lưu ý kết thúc các hoạt động trước thời điểm đóng dự án chậm nhất là ngày 30/6/2017./.