[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04 (VACI) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (ID = 310)

1 Ngày 21/11/2016 2:20:06 CH Tạo bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04...
Cập nhật lúc 21/11/2016 2:20:06 CH

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

 

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Phi Hùng– Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Quảng  Nam, thay mặt Chủ đề án báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động và kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo thấy từ tháng 6/2016, Chủ đề án đã cố gắng chủ động triển khai các hoạt động theo cam kết. Kết quả đến nay đề án P04 đã cơ bản hoàn thành được 5/6 hoạt động theo kế hoạch đề xuất, còn lại hoạt động tổ chức hội nghị tổng kết đề án dự kiến triển khai vào cuối tháng 11/2016. Đối với kinh phí thực hiện đề án, thời điểm hiện tại Chủ đề án đã hoàn thành các hoạt động nhưng do chưa quyết toán lần 1 nên chưa được chương trình tạm ứng lần 2 theo như Hợp đồng đã ký.

Kết quả các hoạt động, qua đánh giá thấy đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện đề án cũng từng bước nâng cao năng lực của cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, giúp cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có thêm kinh nghiệm giám sát, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng theo pháp luật hiện hành. Hoạt động của Đề án cũng giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng  Nam có điều kiện đi sâu, đi sát đánh giá thực trạng hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Qua công tác giám sát, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo như cam kết. Tổ công tác cũng lưu ý khuyến nghị chủ đề án trong việc cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán.

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình trong thời gian tới.

 

2 Ngày 21/11/2016 2:21:26 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04...
Cập nhật lúc 21/11/2016 2:21:26 CH

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

 

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Phi Hùng– Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Quảng  Nam, thay mặt Chủ đề án báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động và kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo thấy từ tháng 6/2016, Chủ đề án đã cố gắng chủ động triển khai các hoạt động theo cam kết. Kết quả đến nay đề án P04 đã cơ bản hoàn thành được 5/6 hoạt động theo kế hoạch đề xuất, còn lại hoạt động tổ chức hội nghị tổng kết đề án dự kiến triển khai vào cuối tháng 11/2016. Đối với kinh phí thực hiện đề án, thời điểm hiện tại Chủ đề án đã hoàn thành các hoạt động nhưng do chưa quyết toán lần 1 nên chưa được chương trình tạm ứng lần 2 theo như Hợp đồng đã ký.

Kết quả các hoạt động, qua đánh giá thấy đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện đề án cũng từng bước nâng cao năng lực của cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, giúp cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có thêm kinh nghiệm giám sát, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng theo pháp luật hiện hành. Hoạt động của Đề án cũng giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng  Nam có điều kiện đi sâu, đi sát đánh giá thực trạng hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

 

Qua công tác giám sát, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo như cam kết. Tổ công tác cũng lưu ý khuyến nghị chủ đề án trong việc cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán.

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình trong thời gian tới.

 

3 Ngày 21/11/2016 3:27:28 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04...
Cập nhật lúc 21/11/2016 3:27:28 CH

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

 
Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Phi Hùng– Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Quảng  Nam, thay mặt Chủ đề án báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động và kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo thấy từ tháng 6/2016, Chủ đề án đã cố gắng chủ động triển khai các hoạt động theo cam kết. Kết quả đến nay đề án P04 đã cơ bản hoàn thành được 5/6 hoạt động theo kế hoạch đề xuất, còn lại hoạt động tổ chức hội nghị tổng kết đề án dự kiến triển khai vào cuối tháng 11/2016. Đối với kinh phí thực hiện đề án, thời điểm hiện tại Chủ đề án đã hoàn thành các hoạt động nhưng do chưa quyết toán lần 1 nên chưa được chương trình tạm ứng lần 2 theo như Hợp đồng đã ký.
Kết quả các hoạt động, qua đánh giá thấy đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện đề án cũng từng bước nâng cao năng lực của cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, giúp cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có thêm kinh nghiệm giám sát, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng theo pháp luật hiện hành. Hoạt động của Đề án cũng giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng  Nam có điều kiện đi sâu, đi sát đánh giá thực trạng hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
 
Qua công tác giám sát, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo như cam kết. Tổ công tác cũng lưu ý khuyến nghị chủ đề án trong việc cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán.
Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình trong thời gian tới.

 

4 Ngày 23/11/2016 10:52:01 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04...
Cập nhật lúc 23/11/2016 10:52:01 SA

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

 
Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Phi Hùng– Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Quảng  Nam, thay mặt Chủ đề án báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động và kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo thấy từ tháng 6/2016, Chủ đề án đã cố gắng chủ động triển khai các hoạt động theo cam kết. Kết quả đến nay đề án P04 đã cơ bản hoàn thành được 5/6 hoạt động theo kế hoạch đề xuất, còn lại hoạt động tổ chức hội nghị tổng kết đề án dự kiến triển khai vào cuối tháng 11/2016. Đối với kinh phí thực hiện đề án, thời điểm hiện tại Chủ đề án đã hoàn thành các hoạt động nhưng do chưa quyết toán lần 1 nên chưa được chương trình tạm ứng lần 2 theo như Hợp đồng đã ký.
Kết quả các hoạt động, qua đánh giá thấy đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện đề án cũng từng bước nâng cao năng lực của cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, giúp cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có thêm kinh nghiệm giám sát, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng theo pháp luật hiện hành. Hoạt động của Đề án cũng giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng  Nam có điều kiện đi sâu, đi sát đánh giá thực trạng hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
 
Qua công tác giám sát, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo như cam kết. Tổ công tác cũng lưu ý khuyến nghị chủ đề án trong việc cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán.
Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình trong thời gian tới.

 

5 Ngày 23/11/2016 10:53:22 SA Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04...
Cập nhật lúc 23/11/2016 10:53:22 SA

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

 
Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Phi Hùng– Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Quảng  Nam, thay mặt Chủ đề án báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động và kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo thấy từ tháng 6/2016, Chủ đề án đã cố gắng chủ động triển khai các hoạt động theo cam kết. Kết quả đến nay đề án P04 đã cơ bản hoàn thành được 5/6 hoạt động theo kế hoạch đề xuất, còn lại hoạt động tổ chức hội nghị tổng kết đề án dự kiến triển khai vào cuối tháng 11/2016. Đối với kinh phí thực hiện đề án, thời điểm hiện tại Chủ đề án đã hoàn thành các hoạt động nhưng do chưa quyết toán lần 1 nên chưa được chương trình tạm ứng lần 2 theo như Hợp đồng đã ký.
Kết quả các hoạt động, qua đánh giá thấy đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện đề án cũng từng bước nâng cao năng lực của cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, giúp cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có thêm kinh nghiệm giám sát, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng theo pháp luật hiện hành. Hoạt động của Đề án cũng giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng  Nam có điều kiện đi sâu, đi sát đánh giá thực trạng hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
 
Qua công tác giám sát, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo như cam kết. Tổ công tác cũng lưu ý khuyến nghị chủ đề án trong việc cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán.
Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình trong thời gian tới.

 

6 Ngày 23/11/2016 10:55:05 SA Xuất bản bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P04...
Cập nhật lúc 23/11/2016 10:55:05 SA

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

 

 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe ông Nguyễn Phi Hùng– Phó chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Quảng  Nam, thay mặt Chủ đề án báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động và kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo thấy từ tháng 6/2016, Chủ đề án đã cố gắng chủ động triển khai các hoạt động theo cam kết. Kết quả đến nay đề án P04 đã cơ bản hoàn thành được 5/6 hoạt động theo kế hoạch đề xuất, còn lại hoạt động tổ chức hội nghị tổng kết đề án dự kiến triển khai vào cuối tháng 11/2016. Đối với kinh phí thực hiện đề án, thời điểm hiện tại Chủ đề án đã hoàn thành các hoạt động nhưng do chưa quyết toán lần 1 nên chưa được chương trình tạm ứng lần 2 theo như Hợp đồng đã ký.
Kết quả các hoạt động, qua đánh giá thấy đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện đề án cũng từng bước nâng cao năng lực của cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, giúp cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có thêm kinh nghiệm giám sát, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, trách nhiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng theo pháp luật hiện hành. Hoạt động của Đề án cũng giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng  Nam có điều kiện đi sâu, đi sát đánh giá thực trạng hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
 
Qua công tác giám sát, Đoàn công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo như cam kết. Đoàn công tác cũng lưu ý khuyến nghị chủ đề án trong việc cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán.
Để hỗ trợ cho Chủ dự án, Đoàn công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình trong thời gian tới.