[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P17 (VACI) Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên (ID = 305)

1 Ngày 13/10/2016 3:25:12 CH Tạo bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P18...
Cập nhật lúc 13/10/2016 3:25:12 CH

Tổ công tác làm việc với Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

<p><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách và ông Nguyễn Viết Tuệ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ Đề án, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung trong bối cảnh có nhiều khó khăn do địa bàn triển khai tại các huyện vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo Chủ đề án dự kiến sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng vào tháng 10/2016, như vậy qua theo dõi đề án P17 là Đề án đầu tiên hoàn thành thực hiện hoạt động và kết thúc sớm nhất trong 10 đề án được hỗ trợ nhân rộng của Chương trình VACI. &#160;</span></p> <p><img src="/Portals/0/IMG_3505.jpg" width="750" height="500" alt="" /></p> <p>&#160;</p> <p><span style="font-size: 14pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình này tại các địa bàn khác trong thời gian tới.&#160;<o:p></o:p></span></p>

2 Ngày 13/10/2016 3:30:12 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P18...
Cập nhật lúc 13/10/2016 3:30:12 CH

Tổ công tác làm việc với Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách và ông Nguyễn Viết Tuệ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ Đề án, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung trong bối cảnh có nhiều khó khăn do địa bàn triển khai tại các huyện vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo Chủ đề án dự kiến sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng vào tháng 10/2016, như vậy qua theo dõi đề án P17 là Đề án đầu tiên hoàn thành thực hiện hoạt động và kết thúc sớm nhất trong 10 đề án được hỗ trợ nhân rộng của Chương trình VACI.  

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình này tại các địa bàn khác trong thời gian tới. 

3 Ngày 13/10/2016 3:32:12 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P18...
Cập nhật lúc 13/10/2016 3:32:12 CH

Tổ công tác làm việc với Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách và ông Nguyễn Viết Tuệ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ Đề án, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung trong bối cảnh có nhiều khó khăn do địa bàn triển khai tại các huyện vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo Chủ đề án dự kiến sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng vào tháng 10/2016, như vậy qua theo dõi đề án P17 là Đề án đầu tiên hoàn thành thực hiện hoạt động và kết thúc sớm nhất trong 10 đề án được hỗ trợ nhân rộng của Chương trình VACI.  

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình này tại các địa bàn khác trong thời gian tới. 

4 Ngày 13/10/2016 3:32:35 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P17...
Cập nhật lúc 13/10/2016 3:32:35 CH

Tổ công tác làm việc với Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách và ông Nguyễn Viết Tuệ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ Đề án, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung trong bối cảnh có nhiều khó khăn do địa bàn triển khai tại các huyện vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo Chủ đề án dự kiến sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng vào tháng 10/2016, như vậy qua theo dõi đề án P17 là Đề án đầu tiên hoàn thành thực hiện hoạt động và kết thúc sớm nhất trong 10 đề án được hỗ trợ nhân rộng của Chương trình VACI.  

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình này tại các địa bàn khác trong thời gian tới. 

5 Ngày 13/10/2016 3:33:10 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P17...
Cập nhật lúc 13/10/2016 3:33:10 CH

Tổ công tác làm việc với Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách và ông Nguyễn Viết Tuệ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ Đề án, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung trong bối cảnh có nhiều khó khăn do địa bàn triển khai tại các huyện vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo Chủ đề án dự kiến sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng vào tháng 10/2016, như vậy qua theo dõi đề án P17 là Đề án đầu tiên hoàn thành thực hiện hoạt động và kết thúc sớm nhất trong 10 đề án được hỗ trợ nhân rộng của Chương trình VACI.  

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình này tại các địa bàn khác trong thời gian tới. 

6 Ngày 13/10/2016 3:33:37 CH Cập nhật bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P17...
Cập nhật lúc 13/10/2016 3:33:37 CH

Tổ công tác làm việc với Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách và ông Nguyễn Viết Tuệ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ Đề án, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung trong bối cảnh có nhiều khó khăn do địa bàn triển khai tại các huyện vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo Chủ đề án dự kiến sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng vào tháng 10/2016, như vậy qua theo dõi đề án P17 là Đề án đầu tiên hoàn thành thực hiện hoạt động và kết thúc sớm nhất trong 10 đề án được hỗ trợ nhân rộng của Chương trình VACI.  

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình này tại các địa bàn khác trong thời gian tới. 

7 Ngày 13/10/2016 3:34:07 CH Xuất bản bởi Administrator Account
Giám sát việc triển khai nhân rộng Đề án P17...
Cập nhật lúc 13/10/2016 3:34:07 CH

Tổ công tác làm việc với Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Thực hiện Kế hoạch giám sát việc triển khai hoạt...

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó hiệu trưởng phụ trách và ông Nguyễn Viết Tuệ - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, thay mặt Chủ đề án báo cáo về kết quả thực hiện hoạt động nhân rộng trong thời gian qua, phương hướng thực hiện kế hoạch trong thời gian tới. Qua báo cáo của Chủ Đề án, Tổ công tác đánh giá, nhận xét, ghi nhận chủ đề án đã chủ động, tích cực huy động các nguồn lực để triển khai và hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về nội dung trong bối cảnh có nhiều khó khăn do địa bàn triển khai tại các huyện vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Theo Chủ đề án dự kiến sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng vào tháng 10/2016, như vậy qua theo dõi đề án P17 là Đề án đầu tiên hoàn thành thực hiện hoạt động và kết thúc sớm nhất trong 10 đề án được hỗ trợ nhân rộng của Chương trình VACI.  

 

 

Để hỗ trợ cho Chủ dự án,Tổ công tác đã trao đổi các nội dung liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chuẩn bị tổng kết và các báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Chủ đề án nhằm hỗ trợ việc nhận rộng mô hình này tại các địa bàn khác trong thời gian tới.