[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Hướng dẫn mua sắm (ID = 122)

1 Ngày 27/05/2011 8:58:08 SA Tạo bởi SuperUser Account
Công nghiệp
Cập nhật lúc 27/05/2011 8:58:08 SA

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là...

.

2 Ngày 27/05/2011 9:00:40 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Công nghiệp
Cập nhật lúc 27/05/2011 9:00:40 SA

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là...

.

3 Ngày 27/05/2011 4:59:30 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Công nghiệp
Cập nhật lúc 27/05/2011 4:59:30 CH

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là...

.

4 Ngày 02/06/2011 5:06:01 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Dự thảo cuối cùng về Chuẩn mực chi tiêu cho Chương...
Cập nhật lúc 02/06/2011 5:06:01 CH

Dự thảo cuối cùng về Chuẩn mực chi tiêu cho Chương...

.

5 Ngày 02/06/2011 5:07:09 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Dự thảo cuối cùng về Chuẩn mực chi tiêu cho Chương...
Cập nhật lúc 02/06/2011 5:07:09 CH

Dự thảo cuối cùng về Chuẩn mực chi tiêu cho Chương...

.

6 Ngày 02/08/2011 9:04:31 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Hiệp định
Cập nhật lúc 02/08/2011 9:04:31 SA

- Ngày 13/10/2009, Thanh tra Chính phủ, đại diện...

- Thỏa thuận này quy định những điều khoản và thủ tục đã được các Đối tác phát triển thống nhất về hỗ trợ tài chính cho Chương trình và được coi như khuôn khổ điều phối trong quá trình tham vấn với phía Việt Nam, cho việc đánh giá chung quá trình thực hiện, cho các thủ tục chung trong việc giải ngân, báo cáo và kiểm toán.
- Các Đối tác phát triển sẽ xây dựng những hiệp định song phương phù hợp với tinh thần và những quy định của Thỏa thuận này trên cơ sở tránh ở mức tối đa có thể việc đặt ra trong các hiệp định song phương những điều kiện mâu thuẫn hoặc đi ngược lại với tinh thần của Thỏa thuận này. Các hiệp định song phương sẽ được Thanh tra Chính phủ ký kết với từng đối tác phát triển. Nếu có sự thiếu nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này với bất kỳ một Hiệp định song phương nào thì các điều khoản trong Hiệp định song phương đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp một Đối tác phát triển nhận thấy có những điều khoản cụ thể trong một Hiệp định song phương ký kết với một Đối tác phát triển khác không tuân thủ theo Thỏa thuận, Đối tác phát triển đó sẽ thông báo cho Đối tác phát triển còn lại bằng việc gửi bản sao Hiệp đinh, đồng thời chỉ rõ cụ thể những điều khoản mâu thuẫn đó.
- Các Đối tác phát triển sẽ dựa trên tiến độ thực hiện của Chương trình làm căn cứ thực tế cho việc hỗ trợ tài chính. Tiến độ thực hiện của Chương trình sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí và chỉ số chung đã được thống nhất.

7 Ngày 02/08/2011 10:03:56 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Hướng dẫn mua sắm
Cập nhật lúc 02/08/2011 10:03:56 SA

Trình tự tiến hành mua sắp sẽ được vận dụng theo...

Vieäc mua saém cuûa Chöông trình Taêng cöôøng naêng löïc toång theå ngaønh Thanh tra ñeán naêm 2014 (“Chöông trình”) seõ ñöôïc xaây döïng döïa treân  “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Cô quan hôïp taùc vaø phaùt trieån quoác teá Thuïy Ñieån (“Sida”) ban haønh vaøo thaùng 6 naêm 2004 hoaëc caùc vaên baûn thay theá khaùc. Trình töï tieán haønh mua saém seõ ñöôïc vaän duïng theo quy ñònh cuûa Chính phuû Vieät nam laø Luaät ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11 ban haønh ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các hướng dẫn và quy định thì sẽ tuân thủ theo “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Sida ñeå thöïc hieän.

Muïc ñích cuûa Höôùng daãn naøy laø cung caáp nhöõng höôùng daãn chi tieát ñeå hoã trôï cho Chöông trình/Döï aùn thöïc hieän coâng taùc mua saém, ñaáu thaàu moät caùch hieäu quaû vaø ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu cuûa nhaø taøi trôï.  Nhöõng hướng dẫn và trình tự naøy seõ ñöôïc chænh söûa, boå sung vaø caäp nhaät khi caàn thieát trong quùa trình thöïc hieän Chöông trình.

8 Ngày 02/08/2011 10:15:33 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Hướng dẫn mua sắm
Cập nhật lúc 02/08/2011 10:15:33 SA

Trình tự tiến hành mua sắp sẽ được vận dụng theo...

Vieäc mua saém cuûa Chöông trình Taêng cöôøng naêng löïc toång theå ngaønh Thanh tra ñeán naêm 2014 (“Chöông trình”) seõ ñöôïc xaây döïng döïa treân  “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Cô quan hôïp taùc vaø phaùt trieån quoác teá Thuïy Ñieån (“Sida”) ban haønh vaøo thaùng 6 naêm 2004 hoaëc caùc vaên baûn thay theá khaùc. Trình töï tieán haønh mua saém seõ ñöôïc vaän duïng theo quy ñònh cuûa Chính phuû Vieät nam laø Luaät ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11 ban haønh ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các hướng dẫn và quy định thì sẽ tuân thủ theo “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Sida ñeå thöïc hieän.

Muïc ñích cuûa Höôùng daãn naøy laø cung caáp nhöõng höôùng daãn chi tieát ñeå hoã trôï cho Chöông trình/Döï aùn thöïc hieän coâng taùc mua saém, ñaáu thaàu moät caùch hieäu quaû vaø ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu cuûa nhaø taøi trôï.  Nhöõng hướng dẫn và trình tự naøy seõ ñöôïc chænh söûa, boå sung vaø caäp nhaät khi caàn thieát trong quùa trình thöïc hieän Chöông trình.

9 Ngày 02/08/2011 10:18:02 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Hướng dẫn mua sắm
Cập nhật lúc 02/08/2011 10:18:02 SA

Trình tự tiến hành mua sắp sẽ được vận dụng theo...

 

Vieäc mua saém cuûa Chöông trình Taêng cöôøng naêng löïc toång theå ngaønh Thanh tra ñeán naêm 2014 (“Chöông trình”) seõ ñöôïc xaây döïng döïa treân  “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Cô quan hôïp taùc vaø phaùt trieån quoác teá Thuïy Ñieån (“Sida”) ban haønh vaøo thaùng 6 naêm 2004 hoaëc caùc vaên baûn thay theá khaùc. Trình töï tieán haønh mua saém seõ ñöôïc vaän duïng theo quy ñònh cuûa Chính phuû Vieät nam laø Luaät ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11 ban haønh ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các hướng dẫn và quy định thì sẽ tuân thủ theo “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Sida ñeå thöïc hieän.

Muïc ñích cuûa Höôùng daãn naøy laø cung caáp nhöõng höôùng daãn chi tieát ñeå hoã trôï cho Chöông trình/Döï aùn thöïc hieän coâng taùc mua saém, ñaáu thaàu moät caùch hieäu quaû vaø ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu cuûa nhaø taøi trôï.  Nhöõng hướng dẫn và trình tự naøy seõ ñöôïc chænh söûa, boå sung vaø caäp nhaät khi caàn thieát trong quùa trình thöïc hieän Chöông trình.

10 Ngày 08/08/2011 1:56:03 CH Xuất bản bởi SuperUser Account
Hướng dẫn mua sắm
Cập nhật lúc 08/08/2011 1:56:03 CH

Trình tự tiến hành mua sắp sẽ được vận dụng theo...

 

Vieäc mua saém cuûa Chöông trình Taêng cöôøng naêng löïc toång theå ngaønh Thanh tra ñeán naêm 2014 (“Chöông trình”) seõ ñöôïc xaây döïng döïa treân  “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Cô quan hôïp taùc vaø phaùt trieån quoác teá Thuïy Ñieån (“Sida”) ban haønh vaøo thaùng 6 naêm 2004 hoaëc caùc vaên baûn thay theá khaùc. Trình töï tieán haønh mua saém seõ ñöôïc vaän duïng theo quy ñònh cuûa Chính phuû Vieät nam laø Luaät ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11 ban haønh ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các hướng dẫn và quy định thì sẽ tuân thủ theo “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Sida ñeå thöïc hieän.

Muïc ñích cuûa Höôùng daãn naøy laø cung caáp nhöõng höôùng daãn chi tieát ñeå hoã trôï cho Chöông trình/Döï aùn thöïc hieän coâng taùc mua saém, ñaáu thaàu moät caùch hieäu quaû vaø ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu cuûa nhaø taøi trôï.  Nhöõng hướng dẫn và trình tự naøy seõ ñöôïc chænh söûa, boå sung vaø caäp nhaät khi caàn thieát trong quùa trình thöïc hieän Chöông trình.