vi-VNen-US
Hướng dẫn của UN-EU về chi phí địa phương - (Xem chi tiết)
Updated at: 09:11 02/08/11
Hướng dẫn này chỉ ra các thành quả của sự nỗ lực chung. Liên hợp quốc và Liên minh Châu Âu cam kết sẽ áp dụng tối đa có thể Hướng dẫn này trên cơ sở tuân thủ các quy định của mỗi tổ chức.
Tải tài liệu chi tiết
Hướng dẫn mua sắm - (Xem chi tiết)
Updated at: 09:00 27/05/11
Trình tự tiến hành mua sắp sẽ được vận dụng theo quy định của Chính phủ Việt Nam là luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Tải tài liệu chi tiết
Cẩm nang quản lý dự án - (Xem chi tiết)
Updated at: 17:01 20/05/11
Xây dựng Cẩm nang về quản lý dự án phù hợp với đặc điểm của Chương trình POSCIS là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quá trình quản lý trong Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến 2014”.

Tải tài liệu chi tiết
Quy chế quản lý tài chính - (Xem chi tiết)
Updated at: 17:00 20/05/11
Tất cả các nhà tài trợ, các cơ quan chủ quản, Chương trình dự án thành phần và các đơn vị thực hiện dự án trực thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tuân thủ các quy định này khi thực hiện các hoạt động tài chính kế toán trong khuân khổ của chương trình.

Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last