vi-VNen-US
Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi toàn diện Luật phòng, chống tham nhũng
Cập nhật lúc: 25 Tháng Bảy 2016 11:26:32 SA

Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội thảo.

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định. Việc sửa đổi toàn diện Luật PCTN là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và tác động đến sự ổn định, phát triển của đất nước. Trên cơ sở đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách có liên quan của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, đặc biệt là các giải pháp đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các kết luận, chỉ thị của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Bộ Chính trị (khóa XI) và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
 Mục đích sửa đổi toàn diện Luật PCTN nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng; sửa đổi, bổ sung những quy định mà qua thực tiễn công tác PCTN cho thấy việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả; lựa chọn các vấn đề sửa đổi, bổ sung có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo bước chuyển thực chất trong công tác PCTN. Đồng thời, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật PCTN (sửa đổi) với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật khác liên quan, bảo đảm tính khả thi của Luật; tiếp tục có những bước đi phù hợp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ các yêu cầu của Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng.
 
    Hội thảo đã giới thiệu các nội dung cơ bản tại dự thảo Luật PCTN (sửa đổi). Theo đó, Dự thảo Luật gồm 10 Chương với 118 điều; bổ sung đối tượng là “Người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong một số tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước”; cơ bản giữ nguyên 12 hành vi tham nhũng như quy định hiện hành, tuy nhiên có rà soát và điều chỉnh một số hành vi cho phù hợp. Dự thảo đã tách nhóm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thành một chương riêng với tên gọi “Minh bạch và kiểm soát tài sản thu nhập” với nhiều quy định mới, có tính đột phá nhằm mục đích kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và một số đối tượng có chức vụ, quyền hạn khác. Đồng thời, quy định rõ việc kê khai, quản lý bản kê khai, theo dõi biến động, xác minh, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập và xử lý tài sản, thu nhập không minh bạch. Bổ sung, chỉnh sửa nhiều quy định mới về công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, mô hình cơ quan, tổ chức PCTN, trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của xã hội…
 
    Các ý kiến của đại biểu tại Hội thảo cơ bản đồng tình, đánh giá cao các quy định mới tại Dự thảo Luật PCTN (sửa đổi); đồng thời, bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất: Về phạm vi áp dụng, việc xử lý tài sản kê khai không minh bạch; vai trò của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong PCTN; cơ cấu tổ chức của cơ quan PCTN trong trường hợp phát hiện dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng; mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, cũng như chủ trì khi xử lý các vụ việc tham nhũng liên quan đến cán bộ quản lý; số lượng biên chế của Thanh tra địa phương khi được giao thêm nhiệm vụ PCTN theo Dự thảo trong thời gian tới.
 
    Trên cơ sở tổng hợp nội dung của Hội nghị, Tổ soạn thảo sẽ tổng hợp để bổ sung các quy định của Dự thảo trình Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch xây dựng pháp luật, Dự thảo Luật PCTN sửa đổi sẽ được trình xin ý kiến Chính phủ, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9-2016. Sau đó, Dự thảo sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV (khoảng tháng 10-2016).
                                                                                       Tiến Dũng
                                                                                         (TTXVN)


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại