vi-VNen-US
Hướng dẫn mua sắm
Cập nhật lúc: 27 Tháng Năm 2011 9:00:40 SA

Trình tự tiến hành mua sắp sẽ được vận dụng theo quy định của Chính phủ Việt Nam là luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
Tải tài liệu chi tiết

 

Vieäc mua saém cuûa Chöông trình Taêng cöôøng naêng löïc toång theå ngaønh Thanh tra ñeán naêm 2014 (“Chöông trình”) seõ ñöôïc xaây döïng döïa treân  “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Cô quan hôïp taùc vaø phaùt trieån quoác teá Thuïy Ñieån (“Sida”) ban haønh vaøo thaùng 6 naêm 2004 hoaëc caùc vaên baûn thay theá khaùc. Trình töï tieán haønh mua saém seõ ñöôïc vaän duïng theo quy ñònh cuûa Chính phuû Vieät nam laø Luaät ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11 ban haønh ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các hướng dẫn và quy định thì sẽ tuân thủ theo “Höôùng daãn veà mua saém” cuûa Sida ñeå thöïc hieän.

Muïc ñích cuûa Höôùng daãn naøy laø cung caáp nhöõng höôùng daãn chi tieát ñeå hoã trôï cho Chöông trình/Döï aùn thöïc hieän coâng taùc mua saém, ñaáu thaàu moät caùch hieäu quaû vaø ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu cuûa nhaø taøi trôï.  Nhöõng hướng dẫn và trình tự naøy seõ ñöôïc chænh söûa, boå sung vaø caäp nhaät khi caàn thieát trong quùa trình thöïc hieän Chöông trình.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại