vi-VNen-US

Chương trình gồm có 10 đơn vị trong ngành Thanh tra tham gia:        

- Thanh tra Chính phủ (TTCP): Vừa là cơ quan chủ quản Chương trình, vừa là một DAHP. (Trong TTCP, các đơn vị tham gia bao gồm: Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Chống tham nhũng, Viện Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ thanh tra, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và Trung tâm Thông tin);

- Các cơ quan Thanh tra bộ, địa phương: Mỗi cơ quan Thanh tra bộ hay địa phương là một DAHP trong Chương trình. Thanh tra các bộ, bao gồm: (1) Kế hoạch và Đầu tư, (2) Công an, (3) Nội vụ, (4) Tài chính; Thanh tra các tỉnh, thành phố, bao gồm: (5) Hà Tĩnh, (6) Khánh Hoà, (7) Bình Dương, (8) Kiên Giang và (9) TP. Hồ Chí Minh. 

- TTCP với vai trò vừa là cơ quan chủ quản Chương trình, vừa là một DAHP, sẽ giữ vai trò điều phối việc triển khai thực hiện của các DAHP nhằm đạt được các mục tiêu chung của Chương trình.

- Mô hình tổ chức:

Quay lại