vi-VNen-US

Ngày 24/2/2006, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt văn kiện Chương trình  tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra tới năm 2010 và chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với TTCP và các cơ quan liên quan đàm phán với các nhà tài trợ nước ngoài về các điều ước quốc tế liên quan để thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo TTCP với vai trò là cơ quan chủ quản Chương trình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan tham gia Chương trình xây dựng văn kiện các DAHP trên cơ sở văn kiện Chương trình đã được phê duyệt và tiến hành trình duyệt theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Trên cơ sở Văn kiện khung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nói trên; Căn cứ kết quả phân tích một số yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Thanh tra trong bối cảnh thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, cũng như các nỗ lực mới về phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua; Căn cứ kết quả các buổi làm việc về xây dựng tầm nhìn của ngành Thanh tra đến năm 2015 với Lãnh đạo TTCP, với các vụ, đơn vị trực thuộc TTCP, cũng như các đơn vị dự kiến triển khai DAHP để tiến hành xây dựng đề cương chi tiết và Văn kiện sửa đổi Văn kiện khung cho giai đoạn thực hiện.

Ngày 9 tháng 9 năm 2009 Đề cương chi tiết Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến năm 2014” (Chương trình POSCIS) được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt và tiếp đó, vào ngày 25/12/2009 Văn kiện Chương trình đã được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Quay lại