vi-VNen-US

 - Ngày 13/10/2009, Thanh tra Chính phủ, đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận đồng tài trợ với Nhóm các Đối tác phát triển (gồm Chính phủ Vương quốc Đan Mạch thông qua Đại sứ quán Đan Mạch, Chính phủ Vương quốc Hà Lan thông qua Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan và Thụy Điển thông qua Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội đóng góp vốn cho giai đoạn thực hiện của Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra giai đoạn 2009-2014” với tổng vốn tài trợ khoảng 11,6 triệu USD.

- Thỏa thuận này quy định những điều khoản và thủ tục đã được các Đối tác phát triển thống nhất về hỗ trợ tài chính cho Chương trình và được coi như khuôn khổ điều phối trong quá trình tham vấn với phía Việt Nam, cho việc đánh giá chung quá trình thực hiện, cho các thủ tục chung trong việc giải ngân, báo cáo và kiểm toán.

- Các Đối tác phát triển sẽ xây dựng những hiệp định song phương phù hợp với tinh thần và những quy định của Thỏa thuận này trên cơ sở tránh ở mức tối đa có thể việc đặt ra trong các hiệp định song phương những điều kiện mâu thuẫn hoặc đi ngược lại với tinh thần của Thỏa thuận này. Các hiệp định song phương sẽ được Thanh tra Chính phủ ký kết với từng đối tác phát triển. Nếu có sự thiếu nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này với bất kỳ một Hiệp định song phương nào thì các điều khoản trong Hiệp định song phương đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp một Đối tác phát triển nhận thấy có những điều khoản cụ thể trong một Hiệp định song phương ký kết với một Đối tác phát triển khác không tuân thủ theo Thỏa thuận, Đối tác phát triển đó sẽ thông báo cho Đối tác phát triển còn lại bằng việc gửi bản sao Hiệp đinh, đồng thời chỉ rõ cụ thể những điều khoản mâu thuẫn đó.

- Các Đối tác phát triển sẽ dựa trên tiến độ thực hiện của Chương trình làm căn cứ thực tế cho việc hỗ trợ tài chính. Tiến độ thực hiện của Chương trình sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí và chỉ số chung đã được thống nhất.

Quay lại