vi-VNen-US
Các hợp phần của dự án
(17/02/2011-01:15:00 PM)  
Hợp phần 1: Phát triển kinh tế huyện Hợp phần 2: Ngân sách Phát triển xã Hợp phần 3: Tăng cường năng lực Hợp phần 4: Quản lý dự án - Giám sát và đánh giá
Hợp phần 1: Phát triển kinh tế huyện 
Vốn NHTG bằng 50% tổng số vốn NHTG đầu tư cho tỉnh dự án
Mục tiêu của hợp phần là cung cấp vốn đầu tư hỗ trợ cho Kế hoạch phát triển KTXH của các huyện, cải thiện sinh kế người dân thông qua xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế nhằm phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế đa dạng, tăng thêm việc làm và nâng cao thu nhập; đảm bảo thành quả xây dựng được vận hành tốt và bền vững; đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại các xã, huyện vùng cao.
Hợp phần này sẽ tập trung đầu tư vào các hoạt động sinh kế, lồng ghép để giảm thiểu rủi ro/thiên tai, giúp các huyện/xã nhận ra tiềm năng sản xuất của họ và tạo thuận lợi cho việc định hướng thị trường và kết nối với thị trường.
Hợp phần này gồm 2 tiểu hợp phần:
  • Tiểu hợp phần 1.1: Đầu tư phát triển kinh tế huyện, và
  • Tiểu hợp phần 1.2: Đa dạng hoá các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh
 Hợp phần 2: Ngân sách Phát triển xã
Vốn NHTG bằng 35% tổng vốn NHTG đầu tư cho tỉnh dự án (NHTG tài trợ 100% vốn)
Hợp phần NSPTX này sẽ tiếp tục cho sự thành công của NMPRP-1. Một trong những đặc điểm đặc trưng và đổi mới của dự án là sẽ chú trọng nhiều hơn đến các hoạt động cải thiện sinh kế và ưu tiên hơn cho nhu cầu của phụ nữ. Hợp phần NSPTX sẽ thực hiện phân cấp triệt để cho xã làm chủ đầu tư các hoạt động trên địa bàn, bao gồm: xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp thôn bản, các hoạt động hỗ trợ sinh kế và hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp,...nhằm cải thiện mức sống một cách bền vững. Người dân địa phương được trực tiếp tham gia vào các quá trình từ việc đề xuất hoạt động, ra quyết định, tổ chức triển khai thực hiện (đấu thầu, thi công/thực thi, thanh quyết toán,...), giám sát, quản lý và sử dụng một cách công khai và dân chủ.
Hợp phần này bao gồm những tiểu hợp phần sau:
  • Tiểu hợp phần 2.1:  Cải thiện cơ sở hạ tầng thôn bản,
  • Tiểu hợp phần 2.2:  Hỗ trợ Sinh kế và  Dịch vụ sản xuất và
  •  Tiểu hợp phần 2.3:  Hỗ trợ các hoạt động phát triển KTXH của phụ nữ
 Hợp phần 3: Tăng cường năng lực
Vốn NHTG chiếm 7,5% tổng số vốn NHTG phân bổ cho tỉnh dự án
Mục tiêu của hợp phần này là nâng cao năng lực của chính quyền địa phương, các bên liên quan và cộng đồng trong việc lập kế hoạch, quản lý, triển khai, giám sát và duy trì các chương trình cải thiện sinh kế tại địa phương, kế hoạch đối phó với rủi ro thiên tai và đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn
Hợp phần này bao gồm những tiểu hợp phần sau:
  • Tiểu hợp phần 3.1: Lập kế hoạch phát triển KT-XH ;
  • Tiểu hợp phần 3.2: Đào tạo cán bộ xã và thôn bản;
  • Tiểu hợp phần 3.3: Đào tạo cán bộ cấp huyện;
  • Tiểu hợp phần 3.4: Đào tạo kỹ năng nghề
  • Tiểu hợp phần 3.5: Bảo vệ tài sản hộ gia đình và tài sản công
 Hợp phần 4: Quản lý dự án - Giám sát và đánh giá
Vốn NHTG chiếm 7,5% tổng vốn NHTG phân bổ cho tỉnh  dự án.
Hợp phần này nhằm đảm bảo việc quản lý dự án được năng suất và hiệu quả thông qua thúc đẩy việc triển khai, điều phối, trao đổi kinh nghiệm trong vùng dự án và với các chương trình/dự án khác. Hợp phần này sẽ bao gồm việc giám sát và đánh giá, truyền thông và thông tin và kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, điều phối và hướng dẫn chung, cung cấp các thiết bị cần thiết và quản trị dự án. 
Quay lại