vi-VNen-US

Thông tin tài trợ Thụy điển

Thụy Điển đóng vai trò Đối tác phát triển điều phối, đại diện cho các Đối tác phát triển khác trong khuôn khổ chương trình POSCIS:

1. Là một Đối tác phát triển tốt phù hợp với thực tiễn quốc tế tốt nhất và Tuyên bố Hà Nội;

2. Thường xuyên, kịp thời nắm vững những thông tin liên quan đến Chương trình thông qua việc xem xét các báo cáo, hồ sơ tài liệu, tham dự các cuộc họp và trao đổi thường xuyên với phía Việt Nam và các đối tác khác của Chương trình POSCIS;

3. Đóng vai trò chủ động tích cực trong việc tiếp cận với các Đối tác phát triển khác có hỗ trợ cho phía Việt Nam thông qua quá trình tham vấn với họ nhằm đạt tới sự hài hòa hóa với Chương trình POSCIS;

4. Đại diện và thay mặt cho các Đối tác phát triển khác trong các cuộc họp chiến lược;

5. Mời các Đối tác phát triển khác tới các cuộc họp trù bị trước khi diễn ra các cuộc họp với phía Việt Nam và các đối tác khác của Chương trình POSCIS;

6. Mời các Đối tác phát triển khác tới tham dự một cuộc họp hoặc được các Đối tác phát triển khác ủy quyền khi cần đưa ra những quyết định mang tính chiến lược trong khuôn khổ những cuộc họp chiến lược này;

7. Cung cấp thông tin cho các Đối tác phát triển khác để họ có thể đưa ra những quyết định mang tính chiến lược trên cơ sở có đầy đủ thông tin, bao gồm cả việc triệu tập các cuộc họp định kỳ giữa các Đối tác phát triển.

8. Tổ chức một cuộc họp giữa các Đối tác phát triển hoặc với phía Việt Nam theo đề nghị của một trong các Đối tác phát triển.

Quay lại