vi-VNen-US

Ngày 13/10/2009, Thanh tra Chính phủ và đại diện các nhà tài trợ là Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển đã ký thoả thuận đồng tài trợ và các hiệp định tài trợ song phương về việc thực hiện Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến năm 2014” (gọi tắt POSCIS). Chương trình POSCIS dự kiến kéo dài từ năm 2009 đến 2014, với quy mô triển khai rộng gồm 10 dự án hợp phần, Chương trình hướng vào hỗ trợ tăng cường năng lực cho ngành Thanh tra trên ba lĩnh vực:

- Thanh tra;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phòng, chống tham nhũng.

Chương trình chính thức bắt đầu từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 11 năm 2014, với số vốn tài trợ cam kết là 11.7 triệu USD. Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển của Thanh tra Chính phủ (BQLDA) sẽ trực tiếp quản lý việc thực hiện của toàn Chương trình. Các Ban quản lý dự án hợp phần (DAHP) sẽ quản lý các DAHP.

Chương trình POSCIS sẽ được triển khai ở hai cấp độ: cấp độ Chương trình và cấp độ DAHP, với hai hệ thống đầu ra tương ứng:

- Ở cấp độ Chương trình, hệ thống đầu ra được khái quát là các đầu ra sẽ được thực hiện bởi DAHP của TTCP và các DAHP của các bộ, địa phương. Hệ thống đầu ra ở cấp độ Chương trình cũng sẽ là cơ sở để đánh giá Chương trình.

- Ở cấp độ DAHP, các dự án sẽ xây dựng các đầu ra phù hợp với những vấn đề ưu tiên và phạm vi về chức năng, nhiệm vụ tương ứng, nhưng trong khuôn khổ Văn kiện Chương trình.

Chương trình POSCIS đặc biệt nhấn mạnh cách tiếp cận chương trình. Cách tiếp cận này có nghĩa là việc thực hiện các DAHP đạt được các mục tiêu chung của Chương trình, song cũng phải phù hợp với tình hình hoạt động và yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.

Quay lại