vi-VNen-US

- Mục tiêu tổng thể: “Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”

- Các mục tiêu cụ thể:

+ Mục tiêu cụ thể 1: Tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động thanh tra thông qua việc chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ thanh tra, thông qua việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ, và thông qua việc phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý để trở thành động lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước. 

+ Mục tiêu cụ thể 2: Tăng cường vai trò của ngành Thanh tra trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, đổi mới mô hình tiếp dân theo hướng đơn giản hoá thủ tục, hoàn thiện chính sách, pháp luật và chuẩn hoá các quy trình có liên quan, với việc tính đến những khác biệt giữa nông thôn và thành thị.

+ Mục tiêu cụ thể 3: Tăng cường hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua việc củng cố bộ phận chuyên trách và xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro.

+ Mục tiêu cụ thể 4: Đổi mới công tác quản lý cán bộ nhằm thu hút nhân tài và tránh những rủi ro của tình trạng biến động về đội ngũ cán bộ.

+ Mục tiêu cụ thể 5: Đổi mới công tác nghiên cứu và đào tạo nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu từ 1 đến 4.

+ Mục tiêu cụ thể 6: Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với các cơ quan kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát.

+ Mục tiêu cụ thể 7: Tăng cường quan hệ giữa ngành Thanh tra và công chúng theo hướng công khai, minh bạch.

+ Mục tiêu cụ thể 8: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đạt được các mục tiêu từ 1-7.

+ Mục tiêu cụ thể  9: Xây dựng năng lực cho việc theo dõi giám sát dựa trên kết quả để đánh giá tác động của các mục tiêu từ 1 đến 8.

Quay lại